Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 29 2017

Byłam niesamowicie dobra, jeśli szło o problemy innych. Tylko z własnymi nie umiałam sobie poradzić.
— Christiane Felscherinow, My dzieci z dworca ZOO
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viaszydera szydera
to tylko
jedno z żyć
— ...
3534 bea5
Reposted frommisterpeter misterpeter viaszydera szydera
4924 2908
2898 7003
Reposted frommaszka maszka viaszydera szydera
2677 3849 500
Thanks, Monica!
Reposted fromdianazet dianazet viaszydera szydera
Bo krótki czas jest zawsze lepszy niż żaden.
— Stephen King
Reposted fromsummerkiss summerkiss viaszydera szydera
Nawet Ci, którzy potrafią pomóc każdemu w ich problemach nie potrafią pomóc sobie. Ci, którzy potrafią rozśmieszać do łez sami w środku płaczą ze smutku. A Ci, których kochają miliony bywają najbardziej samotni i zagubieni.

July 25 2017

Perfekcjonizm narzucasz sobie sama. Nikt go od ciebie nie wymaga.
— Dorota Schrammek
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszydera szydera
0142 57f5 500
A po słonecznej stronie życia.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary

July 22 2017

July 17 2017

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl