Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 16 2020

5336 f524
Reposted fromxalchemic xalchemic

February 13 2020

Pytasz mnie czy ufam ludziom
Mówię, że nie bardzo
— Leh "26"
Reposted fromxalchemic xalchemic viatobecontinued tobecontinued
3171 68f1 500
Reposted frommodalna modalna viadynamite dynamite
Jeden mężczyzna może cię nauczyć, że wszyscy mężczyźni nie są tacy sami.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viadynamite dynamite
Starsi ludzie często nie zdają sobie sprawy z tego, że młodzi ludzie, wchodząc w dorosłość, czują się jak w jakimś chorym filmie akcji połączonym z science fiction i wszystko jest zajebiście trudne. 
Wsparcie jest ważne.
— "Od duszy strony"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viadynamite dynamite
Korzystaj. Z pazurami. Dopóki masz czas. Bo potem człowiek się budzi, że los dawał, a on był jak taka dupa. Korzystaj.
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadynamite dynamite
6570 2f89 500
"Od duszy strony"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viadynamite dynamite
6567 16bd 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viadynamite dynamite

Nie wszyscy, którzy mówią pięknym językiem, mają piękne serca

— J. R. R Tolkien
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viadynamite dynamite
9677 d08c 500
0064 7547
Reposted fromkarahippie karahippie viatobecontinued tobecontinued
9893 6ca5 500
2700 4933 500
Reposted frompulperybka pulperybka viatobecontinued tobecontinued
Nie urodziłeś się tylko po to, aby całe życie płacić rachunki i umrzeć. Pytanie, czy wiesz po co? Szukaj tego, co kochasz. Tak, żeby powiedzieć „O kurwa, to jest to.” I zrób to zanim umrzesz. Masz żyć życiem, które jest przeznaczone dla ciebie, a nie takim, które ktoś ci zaplanował.
— Piotr C.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl